Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работата с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства 27-31.05.2021г.

27.05.2021 - 10:00

От днес на платформата за дистанционно обучение на „Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ започва видеоконферентен семинар на тема: „Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работата с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства". В него ще вземат участие служители социални работници от ДСП към АСП и от неправителствени организации. Семинарът се провежда в периода 27.05.2021 г. – 31.05.2021г и се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Водещ на обучението е Дашенка Кралева – доктор по социална работа, която притежава професионален опит в теорията и практиката на социалната работа, социалното законодателство и връзката му с международни политики в социалната сфера. Като автор на множество статии и книги на български и други езици, посветени на работата по случай и използване на специфични методи за работа с клиенти на социални услуги, тя ще допринесе както за обогатяване на знанията и уменията на работещите в социалната сфера, така и за повишаване на тяхната мотивация за професионално развитие.