Подкрепа на политики

В изпълнение на Оперативния план на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2018 г., дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ (СПДП) на МТСП и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) работиха в партньорство за изпълнение на политиката в областта на жизненото равнище, доходите от труд, социалната икономика и социалното предприемачество, демографската политика, корпоративната социална отговорност и планирането. Двете институции съвместно изпълниха пакет от дейности, които обхващаха кръгли маси, консултативни срещи, семинари, срещи за обмяна на опит и добри практики, изследвания с практическа насоченост и др. и бяха организирани в София и по страната. Тези инициативи подпомогнаха прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права за намаляване на бедността и социалното изключване. Изпълнението на дейностите приключи през месец декември 2018 г.

 

Проведени събития:

  • Кръгла маса по въпросите на  методите и подходите за измерване на  жизненото равнище  и бедността  на национално ниво, която бе проведена в гр. София. В събитието  взеха участие  представители на ЕК в България, Евопейска анти-бедност мрежа Брюксел, Евопейска анти-бедност мрежа Македония, Евопейска анти-бедност мрежа България, МТСП, НСИ, БАН, социални партньори и представители на медиите.
  • Обучителен семинар за журналисти относно правни и други аспекти, свързани с развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в Р България, който беше проведен в к.к. Боровец. На семинара присъстваха представители на следните медии: БТА, в. СЕГА, в. Телеграф, в. 24 часа, НОВА ТВ и БНР. По време на събитието г-н Петър Начев и д-р Теодора Тодорова представиха проекта на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Социално предприятие - мрежа Хлебни къщи и социално предприятие HOPe soap и HOPe restaurant запознаха участниците с дейността на своите фирми. Те нагледно обясниха на участниците социалния ефект от съществуването на този вид предприятия. Беше направено учебно посещение в социално предприятие „Мальовица“ ЕООД, в което работят 11 души, от които петима са хора с увреждания. В предприятието се шият чаршафи, бебешки аксесоари, протектори за матраци.
  • Консултативна среща за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите в туризма беше проведена в гр. Варна. Участие в срещата взеха представители на МТСП, Министерството на туризма, социалните партньори, представители на туристическия бранш, Община Варна и др. Обсъдени бяха възнагражденията, проблемите, социалният диалог и предизвикателствата пред отрасъл „Туризъм“  в града. 
  • Консултативна среща за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите в туризма се проведе и в гр. Царево. Целевата група отново обхащаше представители на  МТСП, Министерството на туризма, социалните партньори, представители на туристическия бранш, Община Царево и др. Дадено беше началото на един добър социален диалог между участниците. 
  • Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на Р България и Р Гърция в областта на жизнения стандарт на населението и доходите от труд, се състя в периода 27-28 септември 2018 г. Събитието започна в град Серес, Р Гърция, където заместник-министъра на труда и социалната политика – д-р Султанка Петрова, служители от Дирекция Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции на МТСП и представители на Община Сандански се срещнаха със заместник-кмета по социалната политика на Община Серес- г-н Димитрис Меретодиус, представители на Област Серес, както и представители на Община Серес. По време на втория присъствен ден, срещата се проведе в гр. Сандански. Участие, освен  представителите на МТСП и Община Сандански, взеха служители от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград, Дирекция „Бюро по труда“ Сандански, ЦРЧРРИ и др. 
  • Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на Р България и Р Румъния относно бъдещето и перспективите на социалната икономика, беше организирана в периода 11-12 октомври 2018 г. в гр. Русе и гр. Гюргево. Събитието започна в град Гюргево, Р Румъния, където заместник-министъра на труда и социалната политика – д-р Султанка Петрова, служители от Дирекция Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции на МТСП, представители на Община Русе и Областна управа Русе се срещнаха с представители на община Гюргево. По време на дискусията бяха представени политиките, по които се работи в България и Румъния в социалната и етнодемографската сфера. Представителите на социалните служби от румънска страна споделиха своя опит и добри практики, които могат да бъдат приложени и у нас. Вторият присъствен ден се проведе в гр. Русе. Участие, освен  представителите на МТСП, Община Русе и Областна управа Русе, взеха  представители на бизнеса, синдикатите и образователните институции и др. Срещата откриха д-р Султанка Петрова и областния управител на града г-н Валентин Колев. Специално внимание беше обърнато на представителите на различни социални предприятия, действащи на територията на гр. Русе. Те дадоха конкретни примери от своята практика и направиха предложения за оптимизиране на процеса на работа на социалните предприятия.
  • Обучение на обучители по проблемите на социалната икономика се състоя в гр. София. На обучението присъстваха представители на държавата администрация, местната власт, НПО и социалните предприятия. По време на обучението беше представено "Ръководство за обучение на обучители по социална и солидарна икономика", посредством което се цели да бъдат подготвени квалифицирани преподаватели, занимаващи се със  същността и ролята на социалната и солидарна икономика и социалните предприятия в контекста на съвременните социални и икономически условия.
  • Кръгла маса за изготвяне на  инструментариум за измерване на  жизнения стандарт и бедността  на национално ниво, която беше проведена в гр. София. Събитието бъде заключително. Участие взеха представители на МТСП, НСИ, БАН, социалните партньори, НПО , академичната общност, областни и общински администрации от страната. По време на кръглата маса беше представен и дискутиран проект на инструментариум за оценка на минималното жизнено равнище и  бедността  на национално ниво.

Повече информация за изпълнените дейности може да намерите в раздел „Актуални събития“.